ترجمه مقاله

تنزل

دیکشنری فارسی به انگلیسی

comedown, degeneracy, degeneration, fall, sag
ترجمه مقاله