ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تمایل شدید

دیکشنری فارسی به انگلیسی

edge, lust, penchant, urge
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ