ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تعلل

دیکشنری فارسی به انگلیسی

delay, procrastination
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ