ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تعلل کردن

دیکشنری فارسی به انگلیسی

fence, procrastinate, prorogue, pussyfoot
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ