ترجمه مقاله

تعقیب

دیکشنری فارسی به انگلیسی

chase, clampdown, hunt, pursuit
ترجمه مقاله