ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تعقل

دیکشنری فارسی به انگلیسی

conception, ratiocination
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ