ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تعقلی

دیکشنری فارسی به انگلیسی

conceptual, rational
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ