ترجمه مقاله

تعرفه

دیکشنری فارسی به انگلیسی

tariff, vote
ترجمه مقاله