ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تصویر

دیکشنری فارسی به انگلیسی

depiction, draw, drawing, figure, icon, illustration, likeness, perspective, picture, portrait, portrayal, representation, semblance, simulacrum, view, woodcut
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ