ترجمه مقاله

تصویر نقاشی شده

دیکشنری فارسی به انگلیسی

painting
ترجمه مقاله