ترجمه مقاله

تصادفا

دیکشنری فارسی به انگلیسی

accidentally, casually, coincidentally, perchance
ترجمه مقاله