ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تسلسل

دیکشنری فارسی به انگلیسی

concatenation, course, progression, sequence, succession
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ