ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تزلزل

دیکشنری فارسی به انگلیسی

destabilization, uncertainty, unsteadiness, waver
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ