ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تزلزل ناپذیر

دیکشنری فارسی به انگلیسی

firm, unshakeable, unswerving
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ