ترجمه مقاله

ترک انداختن

دیکشنری فارسی به انگلیسی

crack, fracture
ترجمه مقاله