ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ترفیع

دیکشنری فارسی به انگلیسی

preferment, promotion, rise
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ