ترجمه مقاله

ترعه

دیکشنری فارسی به انگلیسی

canal, channel
ترجمه مقاله