ترجمه مقاله

تذبذب

دیکشنری فارسی به انگلیسی

hesitancy
ترجمه مقاله