ترجمه مقاله

تجربه

دیکشنری فارسی به انگلیسی

experience, experiment, professionalism
ترجمه مقاله