ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تبریک گفتن

دیکشنری فارسی به انگلیسی

congratulate, felicitate
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ