ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بی مناسبت

دیکشنری فارسی به انگلیسی

incongruous, untoward
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ