ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بیگانه

دیکشنری فارسی به انگلیسی

alien, exotic, foreign, strange, new, outsider, overseas, stranger
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ