ترجمه مقاله

بوزینه

دیکشنری فارسی به انگلیسی

monkey
ترجمه مقاله