ترجمه مقاله

به مقدار ناکافی

دیکشنری فارسی به انگلیسی

scantily
ترجمه مقاله