ترجمه مقاله

به طور هرساله

دیکشنری فارسی به انگلیسی

perennially
ترجمه مقاله