ترجمه مقاله

برگ کشی

دیکشنری فارسی به انگلیسی

defoliation
ترجمه مقاله