ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

برداشت

دیکشنری فارسی به انگلیسی

concept, conception, conclusion, construction, deduction, estimate, impression, inference, interpretation, notion, perception, pickup, reading, understanding, version, view, yield
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ