ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بخو کردن

دیکشنری فارسی به انگلیسی

fetter, handcuff, hobble
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ