ترجمه مقاله

بحران اقتصادی (اقتصاد)

دیکشنری فارسی به انگلیسی

depression
ترجمه مقاله