ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

با گاروته کشتن

دیکشنری فارسی به انگلیسی

garrote
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ