ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

با لطافت

دیکشنری فارسی به انگلیسی

finely, tenderly
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ