ترجمه مقاله

بازی چکرز

دیکشنری فارسی به انگلیسی

draughts
ترجمه مقاله