ترجمه مقاله

ایجاد اختلال

دیکشنری فارسی به انگلیسی

violation
ترجمه مقاله