ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ایاره

دیکشنری فارسی به انگلیسی

account, ledger, scale
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ