ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اهل قمار و مخاطره

دیکشنری فارسی به انگلیسی

speculative
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ