ترجمه مقاله

اهانت کردن به

دیکشنری فارسی به انگلیسی

disoblige
ترجمه مقاله