ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

انگلیسی کردن (زبان شناسی)

دیکشنری فارسی به انگلیسی

Anglicize
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ