ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

انفصال

دیکشنری فارسی به انگلیسی

detachment, discontinuity, disunion, separateness, separation, severance
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ