ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

امحای خود

دیکشنری فارسی به انگلیسی

self-effacement
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما