ترجمه مقاله

امتناع

دیکشنری فارسی به انگلیسی

abstention, disagreement, rebuff, refusal, repulse
ترجمه مقاله