ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

الکترود مثبت

دیکشنری فارسی به انگلیسی

anode
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما