ترجمه مقاله

التهابآور

دیکشنری فارسی به انگلیسی

irritant
ترجمه مقاله