ترجمه مقاله

اغواگر

دیکشنری فارسی به انگلیسی

seducer, tempter, tempting
ترجمه مقاله