ترجمه مقاله

اصطکاک

دیکشنری فارسی به انگلیسی

friction, scrape
ترجمه مقاله