ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

استقرای (منطق) پسا تجربی(منطق)

دیکشنری فارسی به انگلیسی

a posteriori
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ