ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

استعفا

دیکشنری فارسی به انگلیسی

abdication, resignation
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ