ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

استعاره پیچیده (شعر)

دیکشنری فارسی به انگلیسی

conceit
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ