ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

استدعا کردن

دیکشنری فارسی به انگلیسی

adjure, appeal, ask, crave, entreat, petition, plead, invoke, pray, sue, supplicate
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ