ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

استدعا (متوسل شدن به خدا یا مقدسان برای کمک و غیره)

دیکشنری فارسی به انگلیسی

invocation
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ