ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

استثنا

دیکشنری فارسی به انگلیسی

exception, exclusion, immunity
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ